Strateegiline partnerlus

Eesti Lasterikaste Perede Liit on Sotsiaalministeeriumi starteegiline partner perioodil 2022.a. – 2024.a, projekti “Peresõbralik ja lasterikas Eesti” (projekt nr RE.3.01.21-0953) raames. Projekti kogumaksumus 668 880,00 eurot, sellest toetus summas 601 455,00 eurot.

Sidusa Eesti arengukava 2021-2023 visiooni kohaselt on Eesti peresõbralik ja kestlik rahvusriik, kus kõigil on hea elada, siin on hea perekonda luua ja lapsi kasvatada, siin väärtustatakse ja toetatakse lapsevanemaid, tugevate ja kestvate peresuhete loomist ja hoidmist. Eesti on lasterikas ning tagatud on rahvastiku järelkasv.
?
Perede, nii laste kui ka lapsevanemate, huvikaitse on hädavajalik, et aidata kaasa peresõbralikuma väärtusruumi kujunemisele ning liikuda elukaarepõhisema lähenemisviisi poole. Selleks et laieneks lasterikaste perede positiivne kuvand on vaja, et suurpered aktiviseeruksid ning oleksid ühiskonnas nähtavamad. Vaja on leida võimalusi suuremaks avaliku-, kolmanda- ja ärisektori sümbioosiks, mille poole käesoleva projekti tegevustega püüeldaksegi.
?
Projekt keskendub lasterikaste perede heaolu ja toimevõimekuse tõstmisele, tagab vajaduspõhiste teenuste ja koolituste kättesaadavuse ning suurendab perede kaasatust ühiskonnas.
Projekti tulemusena on korraldatud pereväärtusi toetav teavitustegevus ning suurendatud on lasterikaste perede nähtavust ühiskonnas, läbi peresõbraliku toitlustusasutuse märgise ja Perekaardi programmi on peresõbralike ettevõtete initsiatiiv märgatud ja esile toodud. Tihenenud on koostöö avaliku- kolmanda ja ärisektori vahel. Korraldatud on laste kasvatamise ja lastega perede väärtustamise ning võimestamisega seotud tegevusi nii piirkondlikult kui ka üleriigiliselt. Suurendatud on lasterikaste perede materiaalset heaolu läbi ainelise abi vahendamise.
Lisainfo: Aage Õunap, telefon 5553 5482, e–kiri [email protected]