Põhikiri

Kinnitatud üldkoosoleku otsusega 16.10.2021.a.

ÜLDSÄTTED

1. Mittetulundusühing nimega Eesti Lasterikaste Perede Liit (ELPL) on asutatud 23. märtsil 1996. a ja tema asukohaks on Viljandi, Eesti Vabariik.

2. Inglise keeles kasutatakse nime NPO Estonian Association of Large Families.

EESMÄRK JA TEGEVUSED

3. ELPL on kodanikualgatusel põhinev vabatahtlikke juriidilisi isikuid ühendav organisatsioon, mis lähtub oma tegevuses lasterikka pere vajadustest ja huvidest.

4. ELPLi põhieesmärgiks on lasterikaste perede väärtustamine ja kaitsmine. ELPL osaleb õigusaktide väljatöötamises ja rakendamises ning arendab lasterikaste perede organisatsioonide tegevust nii Eestis, kui teistes riikides.

5. Oma eesmärgi saavutamiseks tegutseb ELPL aktiivselt järgmistes põhisuundades:

5.1. töötab välja ja viib ellu last ja perekonda toetavaid projekte ning programme, kogub materiaalset abi ja suunab seda abivajajatele;

5.2. teeb koostööd riigi- ja omavalitsusorganite, avalik- ja eraõiguslike juriidiliste isikutega ning osaleb ühisprojektides ja – programmides.

5.3. käivitab lastega peredele suunatud jätkusuutlikke ning teadus- ja teadmistepõhiseid tegevusi, et mõjutada ühiskondlikke väärtusi ja hoiakuid;

5.4. annab välja stipendiume ning korraldab koolitus- ja teavitustegevust.

LIIKMELISUS

6. ELPL-i liikmeks vastuvõtmist võib taotleda iga Eestis registreeritud mittetulundusühing kelle põhikirjaline eesmärk on lasterikka pere huvide kaitse ja kelle tegevus on kooskõlas ELPL eesmärkide ja põhikirjaga. Lasterikas pere on leibkond, kus kasvab vähemalt kolm last/noort vanuses kuni 26 aastat (k.a). Noor vanuses 19-26 aastat peab õppima statsionaarses õppes.

7. ELPL-i liige ei või samal ajal kuuluda mõnda teise lasterikkaid perekondi ja/või lasterikaste perede huvide eest seisvasse ühendorganisatsiooni.

8. ELPL-i liikmeks astumiseks esitatakse ELPL-i juhatusele avaldus ja muud nõutavad dokumendid. Liikmeks vastuvõtmise otsustab ELPL-i juhatus kolme kuu jooksul või avaldaja mittenõustumisel juhatuse keelduva otsusega järgmine üldkoosolek.

9. Uue liikme kõik õigused ja kohustused tekivad pärast juhatuse või üldkoosoleku heaks kiitvat otsust ja jooksva aasta liikmemaksu tasumist. Liikmete ja maksude arvestust peab juhatus.

10. ELPL-ist väljaastumiseks esitab liige juhatusele avalduse, mis rahuldatakse vähemalt kolme kuu jooksul. Väljaastunud liige on kohustatud tasuma oma võlad ELPL-i ees.

11. Liikme võib ELPL-ist välja arvata juhatus 2/3 poolthäälega, kui liige ei järgi vabaühenduste eetikakoodeksit, kahjustab ELPL-i tegevust, ei tasu liikmemaksu või ei vasta enam liikmeks saamise tingimustele.

12. Juhatus teatab väljaarvamise ettepanekut arutava juhatuse koosoleku toimumisest väljaarvatavale liikmele vähemalt kaks nädalat ette. Väljaarvataval liikmel on õigus esitada oma selgitused ja nõuda küsimuse arutamist üldkoosolekul.

13. ELPL-i liikmete õigused ja kohustused tulenevad seadusest, põhikirjast, üldkoosoleku ja juhatuse otsustest.

JUHTIMINE

14. ELPL-i kõrgeimaks organiks on üldkoosolek, kus igal liikmel on üks hääl.

15. Üldkoosolek toimub vähemalt üks kord aastas või vastavalt vajadusele. Üldkoosoleku kokkukutsumisest teatab juhatus vähemalt 14 kalendripäeva ette e-posti teel. Üldkoosolek on otsustusvõimeline olenemata osalejate arvust.

16. Üldkoosolek valib vastavalt seadusele ELPL-i liikmete poolt esitatud kandidaatide seast presidendi viieks aastaks ning juhatuse ja revisjonikomisjoni kolmeks aastaks. Juhatusse kuulub 3–7 liiget, revisjonikomisjoni 1-3 liiget, täpse suuruse määrab üldkoosolek iga koosseisu valimisel.

President

17. President on ELPL-i juhatuse esimees, kes esindab ELPL-i suhtlemisel avalikkuse ja teiste institutsioonidega. President kuulub juhatusse ametikoha järgi.

18. Presidendi pädevuses on:

18.1. juhatuse koosolekute kokku kutsumine ja juhatamine;

18.2. lepingute sõlmimine juhatuse liikmetega ja teiste füüsiliste ja juriidiliste isikutega.

Juhatus

19. Juhatus teeb otsuseid koosolekutel või kirjalikult. Koosoleku kutsub kokku ELPL-i president vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui kord kvartalis. Koosoleku kokkukutsumise võivad algatada juhatuse liikmed, kui selle poolt on vähemalt pool juhatuse koosseisust.

20. Koosolekut juhatab ELPL-i president, tema puudumisel valib juhatus enda hulgast koosoleku juhataja.

21. Koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa vähemalt pool juhatuse koosseisust.

22. Juhatuse otsused langetatakse üldjuhul konsensusega või selle mittesaavutamisel lihthäälteenamusega. Häälte võrdsel jagunemisel otsustab presidendi hääl. Koosolekud protokollitakse.

23. Juhatuse pädevuses on:

23.1. väljaspool ELPL-i liikmeskonda eri (nt toetaja- või auliikme) staatuste kehtestamine isikutele, kellele ei kohaldu seadusest ja põhikirjast tulenevad ELPL-i liikmete õigused ja kohustused;

23.2. täiendavate organite ja kogude moodustamine ELPL-i eesmärkide saavutamiseks;

23.3. ELPL-i korraldatavate konkursside tingimuste kinnitamine;23.4. ELPL-i tegevuse kohta tulnud protestide lahendamine.

24. Presidendi, revisjonikomisjoni ning juhatuse liikme võib enne volituste lõppemist tagasi kutsuda üldkoosolek, kui tema tegevus on vastuolus eetikakoodeksi või heade kommetega ning kahjustab ELPL-i tegevust ja head nime.

LÕPPSÄTTED

25. Likvideerimisel alles jäänud vara antakse tulumaksusoodustusega mittetulundusühenduste, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirjas olevale või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.