Privaatsuspoliitika

Eesti Lasterikaste Perede Liit (registrikood 80090320, asukoht Lossi tn 35-22, Viljandi, 71004, Eesti) (edaspidi „ELPL“) on nelja ja enama lapsega peresid koondav katusorganisatsioon, kes lähtub oma tegevustes suurte perede väärtustamisest ja toetamisest ning kes haldab platvormi aadressil www.lasterikkad.ee. ELPL koondab enda alla üle-eestilisi liikmesorganisatsioone, mis kannavad endas ELPL-iga samu eesmärke.

ELPL-i platvormil liikmeks registreerumisel ning taotluse kinnitamisel saab Sinust ja Sinu perekonnast taotluses valitud ELPL-i liikmesorganisatsiooni liige. Liikmeks registreerimisel töötleme me Sinu ja Su pereliikmete isikuandmeid, et  saaksite osa ELPL-i ja/või liikmesorganisatsiooni poolt pakutavatest hüvedest.

Nii ELPL kui ka Sinu liikmesorganisatsioon on isikuandmete töötlemisel vastutavateks töötlejateks. Privaatsuspoliitika annab ülevaate ELPL-i ja liikmesorganisatsiooni poolt tehtavatest isikuandmete töötlemistoimingutest.

ELPL kinnitab, et järgib andmete töötlemisel isikuandmete kaitse üldmäärusest 2016/679 tulenevaid nõudeid.

Meil on õigus käesolevat privaatsuspoliitikat igal ajal ühepoolselt muuta. Muutmise korral teavitame Sind sellest.

 1. Kogutavad isikuandmed ning nende kogumise õiguslik alus

 Õiguslik alus  Kogutavad andmed
1.1. Sõlmitud lepingu täitmiseks –       nimi, aadress, telefoninumber, isikukood;

–       andmed pereliikmete rolli määratlemiseks perekonnas: ema, isa või hooldaja;

–       andmed laste hõivatuse kohta: laps on kodune, käib lasteaias (lasteaia nimetus), muus õppeasutuses (õppeasutuse nimi), tööl, viibib ajateenistuses.

1.2. Juriidilise kohustuse täitmiseks –       Nimi, mis on vajalik, näiteks et koostada protokoll ja esitada registripidajale liikmesorganisatsiooni üldkoosoleku otsuste vastuvõtmist tõendav dokument,

–       raamatupidamiskohustuste täitmiseks

1.3. Nõusolek –       Andmed, mis on vajalikud e-maili teel uudiskirja saatmiseks.

Kõik Taotleja ja taotlusesse lisatud pereliikmete kohta kogutavad isikuandmed on edaspidi koos nimetatud kui „Isikuandmed“.

ELPL kogub Isikuandmeid, mida ELPL saab otse liikmelisuse taotlejalt. ELPL ei kogu Isikuandmeid teistest allikatest, nagu näiteks avalikest andmebaasidest või kolmandatelt isikutelt.

Sa kinnitad pereliikmete Isikuandmete edastamisel taotlusesse, et vastavad isikud on andnud Sulle nõusoleku oma Isikuandmete avaldamiseks ELPL-ile ja liikmesorganisatsioonile, sh eriliigiste isikuandmete (andmed puuete kohta) avaldamiseks nõusoleku.

 1. Isikuandmete kogumise ja töötlemise eesmärgid

ELPL töötleb kasutajate Isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

 • Tuvastamaks Sinu ja Sinu pereliikmete vastavust organisatsiooni liikmele sätestatud nõuetele ning et siduda Sind ja Sinu pereliikmeid taotlusesse märgitud liikmesorganisatsiooniga;
 • Laste hõivatuse väljaselgitamiseks, et veenduda, kas taotlusesse kantud laps/noor vastab liikmesorganisatsiooniga liitumise tingimustele;
 • Vanemate rolli teadasaamiseks, et saada hooldusvanemalt kinnitus laste hooldusõiguse kohta ning samasoolistelt paaridelt kinnitus kooselu registreerimise ning ühte leibkonda kuuluvate laste kohta;
 • Ürituste ja pakkumiste kohta info andmiseks (Sinu eelneval nõusolekul);
 • Tugiteenuste kasutamiseks, sh IT ja õigusnõustamise kasutamiseks;
 • Seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks, sh registripidajatele liikmetest teavitamiseks;
 • Segmenteerimiseks (nt neljalapselised pered, teatud maakonna pered, pered, kus lapsed alustavad kooliteed), et seeläbi teha suunatud pakkumisi peredele.

Isikuandmete avaldamine ELPL-ile on vabatahtlik, kuid on vältimatult vajalik liikmeks registreerumisel ning ELPL-i ja/või liikmesorganisatsiooni poolt pakutavate hüvede kasutamiseks. Kui otsustad ELPL-ile enda või oma pereliikmete Isikuandmeid mitte avaldada, siis ei saa ELPL perekonda organisatsiooni liikmeks registreerida ning organisatsiooni poolt pakutavaid hüvesid pakkuda.

ELPL ja/või liikmesorganisatsioon ei teosta Isikuandmete automatiseeritud töötlust, sh profiilianalüüsi.

 1. Andmete edastamine ja säilitamine

Isikuandmeid võidakse esitada kolmandatele osapooltele ja teenusepakkujatele, kellega on sõlmitud konfidentsiaalsuslepingud ja kellel on süsteemi korrapäraseks toimimiseks vajalik omada ligipääsu perede haldamise süsteemis olevatele perede Isikuandmetele. Kolmandad isikud ei asu väljaspool Euroopa Liitu.

Selguse mõttes kinnitab ELPL, et ei edasta Sinu poolt uudiskirjade saamiseks avaldatud kontaktandmeid oma koostööpartneritele. Kõik uudiskirjad edastatakse kas ELPL-i nimel või vahendusel.

ELPL on rakendanud vajalikke organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnilisi turvameetmeid selleks, et Isikuandmed oleksid kaitstud mistahes väärkasutamise, volitamatu juurdepääsu, avalikustamise, muutmise või hävitamise eest. Kolmandaid isikuid on teavitatud sellest, et nad võivad Sinu Isikuandmeid kasutada vaid käesolevas privaatsuspoliitikas määratletud eesmärkidel ja ulatuses.

ELPL säilitab kasutaja Isikuandmeid nii kaua, kuni see on seadusega ettenähtud või lubatud, kuid mitte kauem, kui see on mõistlikult vajalik nende eesmärkide saavutamiseks, milleks andmeid koguti või töödeldi, muuhulgas võib selliseks kriteeriumiks olla Isikuandmete säilitamine kasutaja võimalike nõuete aegumistähtaegade lõppemiseni.

ELPL võtab kasutusele mõistlikke meetmeid selleks, et tagada Isikuandmete usaldusväärsus ning vastavus tegelikkusele.

 1. Kasutaja õigused andmete kogumisel

Seoses Isikuandmete töötlemisega on Sul õigus:

 • Taotleda juurdepääsu ELPL-i poolt Sinu kohta kogutud Isikuandmetele ning nõuda koopiat Isikuandmetest;
 • Taotleda Isikuandmete parandamist, täiendamist või kustutamist, kui need ei vasta tegelikkusele või neid ei töödelda kehtivate nõuete kohaselt;
 • Nõuda õigusaktides sätestatud juhtudel, et ELPL piiraks kasutaja kohta Isikuandmete kogumist, töötlemist või kasutamist;
 • Võtta igal ajal tagasi uudiskirjade edastamiseks antud nõusolek, klikkides uudiskirja all olevale lingile või edastades meile vastavasisulise taotluse e-mailile [email protected]. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta loobumisele eelnenud nõusoleku alusel toimunud Isikuandmete töötlemise seaduslikkust;
 • Saada oma Isikuandmeid masinloetaval kujul ja edastada need andmed teisele vastutavale töötlejale (nn õigus andmete ülekantavusele);
 • Esitada oma õiguste rikkumise korral kaebus Andmekaitse Inspektsioonile või kohtule.

Nii ELPL-il kui ka liikmesorganisatsioonil on õigus keelduda taotluse täitmisest, millisel juhul põhjendatakse Sulle keeldumise alust.

 1. Küpsised

ELPL kasutab platvormil küpsiseid, mis aitavad kaasa platvormi kasutajakogemuse paremaks optimeerimiseks ja tagavad seeläbi pakutava teenuse kõrge kvaliteedi ning kasutaja mugava navigeerimise platvormil.

Küpsised on oma olemuselt tekstifailid, mis salvestatakse kasutaja arvutisse, nutitelefoni või teise seadmesse.

ELPL kasutab platvormil ajutise iseloomuga ehk sessioonipõhiseid küpsiseid, mis kaovad, kui Sa platvormilt lahkud või sulged oma veebilehitseja. ELPL kasutab seansiküpsiseid platvormi teatud funktsioonide tagamiseks (näiteks pahatahtlike kasutajate tuvastamiseks).

ELPL peab vajalikuks rõhutada, et küpsiste abil kogutav teave ei võimalda kasutajat otseselt tuvastada.

Küpsised saad igal ajal kustutada või blokeerida oma brauseri seadetest, kuid mõned küpsised võivad olla vajalikud platvormil pakutavate teenuste toimimiseks. Sellest tulenevalt mõistad Sa, et küpsiste blokeerimise või kustutamise korral ei pruugi mõned platvormi funktsioonid õigesti toimida.

Lisateabe küpsiste kasutamise kohta ning küpsiste keelamise juhendid leiab veebilehelt www.allaboutcookies.org.

 1. Kontaktandmed

Isikuandmete töötlemist puudutavate küsimuste või kaebuste korral on Sul võimalik pöörduda ELPL-i poole e-mailil [email protected]  või oma liikmesorganisatsiooni poole. Privaatsuspoliitika punktis 4 toodud õiguste kasutamiseks tuleb Sul esitada ELPL-ile või liikmesorganisatsioonile digitaalselt allkirjastatud avaldus.

ELPL-i liikmesorganisatsioonide kontaktandmed on kättesaadavad: https://www.lasterikkad.ee/meist/liikmed/.