Sisekorraeeskiri

Mittetulundusühingu Saaremaa Lasterikaste Perede Ühenduse sisekorraeeskiri on kinnitatud 17.05.2014.a. üldkoosoleku otsusega ja on täiendatud 2.04.2016.a üldkoosoleku otsusega.

1. Teated ühenduse liikmetele edastatakse e-posti teel. Infot jagatakse ka ühenduse kodulehe ja facebooki lehe kaudu.

2. Eesti Lasterikaste Perede Liidu poolt korraldatud üritustel eelistada nelja- ja enamalapselisi peresid ning peresid, kes ei ole viimase 3 aasta jooksul samal üritusel osalenud.

3. Juhatuse liikmetele hüvitada tegevuse põhiselt tekkinud kulutused kuluaruande järgi esitatud kuludokumendi alusel.

4. Ürituste korraldajatele võimaldada soodsamat osalustasu.

5. Liitudes perioodil 1. jaanuar-30.juuni, tuleb uuel liikmel tasuda jooksva aasta tasu, liitudes perioodil 1. juuli – 31. detsember tuleb tasuda poole aasta tasu.

6. Liikmemaksu maksmisel märkida ülekandel perenimi ja makstava perioodi aastaarv.

7. Ühenduse arveldamine toimub vaid pangaülekannetega.

8. Iga liikme kohustus on jälgida, et tema poolt edastatud kontaktandmed ja rahvastikuregistris olev elukoht, juhul kui see erineb tegelikust elukohast, on õiged ja ajakohased.