Põhikiri

Mittetulundusühingu Saaremaa Lasterikaste Perede Ühendus põhikiri on kinnitatud 17.05.2014.a. üldkoosoleku otsusega, täiendatud 2.04.2016.a otsusega.

I. Üldsätted
Mittetulundusühing nimega Saaremaa Lasterikaste Perede Ühendus (edaspidi: ühing) on 24. aprillil 1999. aastal registreeritud MTÜ Saaremaa Pereklubi õigusjärglane ja tema asukohaks on Saaremaa, Eesti Vabariik.
Ühingu eesmärgiks on lasterikaste perede väärtustamine, ühishuvide kaitsmine ja esindamine; perede aineliste vahendite ja finantsiliste toetuste hankimine; eetiliste ja esteetiliste väärtuste propageerimine nende edasiandmine lastele; põlvkondade kultuurilise järjepidevuse säilitamine ja eestluse kindlustamine; lasterikaste perede tervislike eluviisidele, loovuse arendamisele, silmaringi laiendamise kaasaaitamine võimaluste piires; sidemete arendamine teiste organisatsioonidega.
Oma eesmärkide saavutamiseks organiseerib koolitus-, õppe- ja nõustamissuunitlusega suurte perede kokkutulekuid; võtab osa konkurssidest ja projektidest, mis on pere arengut, heaolu ja tervist edendavad; võtab vastu toetusi füüsilistelt ja juriidilistelt isikutelt; korraldab konkursse; teeb ettepanekuid riigi- ja kohaliku omavalitsuse organitele suurte perede probleemide osas, otsides võimalusi seadusandluse parendamiseks laste tervist, heaolu, haridust ja arengut puudutavates küsimustes.
Mittetulundusühingu majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõppeb 31. detsembril.

II. Ühingu liikmeks vastuvõtmise ning ühingust väljaastumise ning väljaarvamise kord ja tingimused
2.1. Ühingu liikmeks vastuvõtmist võib taotleda iga füüsiline isik, kelle leibkonnas kasvab vähemalt kolm kuni 19-aastast last või last, kes õpib päevases õppevormis või kõrgkoolis täiskoormusega vanuses kuni 26 aastat k.a.
2.2. Ühingu liikmelisus jaguneb:
2.2.1. lihtliige;
2.2.2. toetaja.
2.3. Lihtliige on liikmestaatus, mis vastab punktis 2.1 nimetatud liikmelisuse nõuetele. Toetaja on liikmestaatus, mis ei vasta enam kõigile lihtliikme nõuetele, kuid, kes soovib osaleda ühingu töös, tunnustab ühingu põhikirja, soovib kaasa aidata ühingu eesmärkide elluviimisele, soovib toetada ühingut teadmistega, majanduslikult või mõnel muul viisil.
2.4. Ühingu liikmeks astumiseks esitab isik juhatusele avalduse ühenduse kodulehel ning tasub ühingu arvele sisseastumis- ja liikmemaksu, mille suuruse otsustab ühenduse üldkoosolek.
2.5. Ühingu liikmeks vastuvõtmise otsustab juhatus 5 tööpäeva jooksul. Kui isikut ühingu liikmeks ei võeta, tagastatakse talle sisseastumis- ja liikmemaks.
2.6. Iga järgneva majandusaasta liikmemaks peab olema liikmel tasutud eelneva majandusaasta 31. detsembriks. Liikmemaksu mittetasumisel on juhatusel õigus otsustada liikme liikmestaatus. Järgmise majandusaasta liikmemaksu kogumist alustatakse eelmise majandusaasta 1.septembrist.
2.7. Ühingust väljaastumiseks esitab liige juhatusele kirjaliku avalduse. Ühingust saab välja astuda pärast 30-päevase etteteatamistähtaja möödumist. Ühingu juhatus kustutab pärast etteteatamistähtaja möödumist väljaastumisavalduse esitanud liikme ühingu liikmete nimekirjast. Tasutud liikmemaksu või selle osasid väljaastumisel või liikmestaatuse lõppemisel ei tagastata.
2.8. Ühingu liikme võib ühingust välja arvata juhatuse otsusega, kui ta: a) ei vasta enam ühingu liikmeks olemise tingimustele; b) kahjustab oma tegevusega ühingu nime või mainet; c) on esitanud ühingusse vastuvõtmisel teadlikult ebaõigeid andmeid, mille tõttu tema vastuvõtmine ühingu liikmeks ei olnud õiguspärane; d) ei ole põhikirjas toodud tähtajaks tasunud ühingu liikmemaksu; e) ei ole täitnud põhikirjas liikmele määratud kohustusi; f) ei ole viimase kolme aasta jooksul osalenud ühingu üldkoosolekul või volitanud teist liiget ennast esindama.
2.9. Ühingu liikme väljaarvamise otsustab juhatus. Liikmel, kelle väljaarvamise küsimust arutatakse, on õigus osaleda juhatuse koosolekul ja esineda oma seisukohaga antud asjas.
2.10. Juhatuse poolt väljaarvatud liikmel on õigus nõuda väljaarvamise küsimuse otsustamist väljaarvamisele järgneval ühingu üldkoosolekul.
2.11. Isikul, kelle liikmelisus ühingus on lõppenud, ei ole õigusi ühingu varale.
2.12 Ühingu liikmelisus ei ole päritav.

III. Liikmete õigused ja kohustused
3.1. Ühingu lihtliikmel on õigus:
a) osaleda ühenduse või Eesti Lasterikaste Perede Liidu poolt korraldatud üritustel; b) osaleda hääleõigusega üldkoosolekul;
c) olla valitud ühingu organite liikmeks; d) osaleda ürituste korraldamisel; e) saada ühingu juhatuselt ja muudelt organitelt teavet ühingu tegevuse kohta; f) saada teavet lasterikaste peredele suunatud teenuste, projektide jm kohta; g) astuda ühingust välja.
3.2. Ühingu lihtliige on kohustatud: a) järgima ühingu põhikirja, sisekorraeeskirja ja häid tavasid; b) osalema ühingu tegevuses ning täitma talle üldkoosoleku või juhatuse otsustega pandud kohustusi; c) tasuma üldkoosoleku poolt määratud tähtajaks ühingu liikmemaksu; d) teatama ühingu juhatusele ühingu liikmete arvestuse pidamiseks oma elukoha ning isikukoodi ning teatama uued andmed hiljemalt 1 kuu jooksul pärast nende muutumist; e) kinnitama tõendiga ühingu juhatusele pere 19 kuni 26-aastase lapse õppimist päevases õppevormis või kõrgkoolis täiskoormusega vahemikus 1.september kuni 31.detsember igal kalendriaastal; f) ühingu vara rikkumise või hävitamise korral hüvitama kahju.

IV. Üldkoosolek
4.1. Ühingu kõrgeimaks organiks on liikmete üldkoosolek, kus igal ühingu lihtliikmel on üks hääl leibkonna kohta. Liige ei või hääletada, kui ühing otsustab temaga või temaga võrdset majanduslikku huvi omava isikuga tehingu tegemist, temaga kohtuvaidluse alustamist või lõpetamist.
4.2. Üldkoosoleku pädevusse kuulub: a) põhikirja muutmine ja kinnitamine; b) sisekorraeeskirjade muutmine ja kinnitamine; c) eesmärgi muutmine; d) juhatuse liikmete määramine; e) juhatuse või muu organi liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes ühingu esindaja määramine; f) ühingule kuuluvate kinnisasjade ja registrisse kantavate vallasasjade võõrandamise ja asjaõigustega koormamise otsustamine ja tingimuste määramine nimetatud tehinguteks; g) muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse. 4.3. Ühingu üldkoosoleku kutsub kokku juhatus: a) majandusaasta aruande kinnitamiseks; b) juhul, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 ühingu liikmetest või kui seda nõuab revisjonikomisjon; c) muudel juhtudel, kui ühingu huvid seda nõuavad.
4.4. Üldkoosoleku kokkukutsumisest peab ette teatama vähemalt 10 päeva.
4.5. Üldkoosolek on otsustusvõimeline sõltumata üldkoosolekul osalevate liikmete arvust.
4.6. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poole koosolekul osalenud ühingu liikmetest ning seadus ei näe ette suurema häälteenamuse nõuet. 4.7. Põhikirja muutmiseks on vajalik 1/2 ja eesmärgi muutmiseks 3/4 ühingu liikmete nõusolek.

V. Juhatus
5.1. Ühingu igapäevast tegevust juhib ja ühingut esindab juhatus, kuhu kuulub vähemalt 3, kuid mitte rohkem kui 7 liiget.
5.2. Juhatuse liikmed määrab üldkoosolek ametisse kolmeks aastaks.
5.3. Juhatus esindab ühingut kõigis õigustoimingutes.
5.4. Ühingu nimel teostatavate tehingute, mille suurus ületab 10000 eurot, sooritamiseks on vajalik üldkoosoleku eelnev nõusolek.
5.5. Juhatus on otsustusvõimeline, kui selle koosolekul osaleb vähemalt 2/3 juhatuse liikmetest ning juhatuse otsuse vastuvõtmiseks on vajalik kohalviibinud liikmete poolthäälteenamus.
5.6. Juhatuse pädevusse kuulub muuhulgas: a) ühingu igapäevategevuse ja ürituste korraldamine; b) Eesti Lasterikaste Perede Liidu tegevuste ja ürituste vahendamine; c) ühingu liikmete arvestuse pidamine ja liikmemaksude kogumine; d) ühingu tegevuskava ja eelarve koostamine; e) juhatuse esimehe valimine; f) majandusaasta aruande koostamine ja raamatupidamise korraldamine; g) ühingu vara kasutamine ja käsutamine vastavalt seaduse, käesoleva põhikirja ja üldkoosoleku otsustest tulenevatele nõuetele. 5.7. Üldkoosolek võib juhatuse liikme tagasi kutsuda kohustuste olulisel määral täitmata jätmise või võimetuse korral ühingut juhtida või mõnel muul mõjuval põhjusel.

VI. Rahalised vahendid
6.1 Ühingu rahalised vahendid moodustuvad:

6.1.1 sisseastumis-ja liikmemaksudest;

6.1.2 annetustest ja sponsorlusest;

6.1.3 fondide ja sihtasutuste rahalistest vahenditest;

6.1.4 muudest laekumistest.

VII. Aruandlus
7.1 Pärast majandusaasta lõppu koostab juhatus raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande seaduses sätestatud korras.
7.2 Juhatus esitab majandusaasta aruande üldkoosolekule kuue kuu jooksul, arvates majandusaasta lõppemisest. Kui ühingul on audiitor või revisjonikomisjon, peab aruannetele lisama audiitori järelotsuse või revisjonikomisjoni arvamuse.
7.3 Majandusaasta aruande kinnitamise otsustab üldkoosolek. Kinnitatud majandusaasta aruandele kirjutavad alla kõik juhatuse liikmed.

VIII. Järelvalve
8.1. Järelvalve teostamiseks juhatuse tegevuse üle võib üldkoosolek määrata kuni 3 liikmelise revisjonikomisjoni kolmeks aastaks.
8.2. Juhatuse liikmed peavad võimaldama revidendil tutvuda kõigi revisjoni läbiviimiseks vajalike dokumentidega ning andma vajalikku teavet.
8.3 Revidendid koostavad revisjoni tulemuste kohta aruande, mille esitavad üldkoosolekul.
IX. Ühinemine ja likvideerimine
9.1. Ühingu ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimuvad seaduses sätestatud korras.
9.2. Ühingu likvideerijateks on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud.
9.3. Ühingu likvideerimisel antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud vara üle tulumaksusoodustusega nimekirja kantud mittetulundusühingule, avalik-õiguslikule juriidilisele isikule, sh. riigile või kohalikule omavalitsusüksusele.