Põhikiri

MITTETULUNDUSÜHING VILJANDIMAA LASTERIKKAD PÕHIKIRI

Kinnitatud 15.09.2018.a. toimunud üldkoosolekul.

ÜLDSÄTTED

1. Mittetulundusühingu nimi on MTÜ Viljandimaa Lasterikkad (edaspidi nimetatud “Ühing”). Ühing on eraõiguslik juriidiline isik ning tema asukoha aadressiks on Viljandimaa.

2. Ühing on asutatud 28.12.1992 ning on Viljandimaa Paljulapseliste Perede Ühenduse ja MTÜ Viljandimaa Lasterikaste Perede Ühenduse õigusjärglane.

EESMÄRK JA TEGEVUSED

3. Ühingu eesmärk on olla ühiskonnas hinnatud organisatsioon, kes väärtustab ja ühendab Viljandimaa lasterikkaid peresid ja esindab nende huve.

4. Oma eesmärgi saavutamiseks Ühing koondab ja kaasab aktiivseid liikmeid, kelle jaoks on lasterikkus rõõm ja kellel on soov ühingu tegemistesse panustada; loob vanematele ja lastele suhtlemis- ja arenemisvõimalusi ning võimaldab eneseteostust; on usaldusväärne partner teiste organisatsioonidega; osaleb aktiivselt kohalike omavalitsuste perepoliitika kujundamisel ning väärtustab lasterikkust.

LIIKMELISUS – LIIGE, TOETAJALIIGE, AULIIGE

5. Liige

5.1. Ühingu liikmeks saab astuda ja olla füüsiline isik, kelle peres on liikmeks astumise hetkel vähemalt 3 kuni 19 aastast last ja/või kuni 26 aastased päevases õppes õppivat noort ja/ või ajateenijat.

5.2. Liikmeks vastuvõtmise otsustab ühingu juhatus liikmeks taotleja avalduse alusel pärast sisseastumismaksu ja liikmemaksu tasumist, mille suuruse otsustab liikmete üldkoosolek.

5.3. Liikmel on eelisõigus Ühingu poolt vahendatavatele või loodavatele hüvedele. Liikmel on õigus osaleda hääleõigusega üldkoosolekul, olla valitud Ühingu juhtorganitesse.

5.4. Liikmel on kohustus järgida üldkoosoleku poolt kehtestatud liikmete head tava ning mitte kahjustada Ühingu mainet ja head nime; tasuda liikmemaksu üldkoosoleku poolt kehtestatud suuruses ja korras; teatada Ühingu juhatusele liikmete pidamise arvestuseks vajalikud isikuandmed ning teatada majandusaasta jooksul nende andmete muutumisest; muud üldkoosoleku otsusega antud kohustused.

6. Toetajaliige

6.1. Toetajaliige on isik, kes Ühingu liikmena ei vasta enam käesoleva põhikirja punktis 5.1. nimetatud tingimustele, kuid soovib osaleda Ühingu tegevustes ja töös, toetada Ühingut oma teadmistega, majanduslikult või muul viisil ning aitab kaasa Ühingu põhikirjaliste eesmärkide saavutamisele.

6.2. Toetajaliige ei ole Ühingu liige mittetulundusühingute seaduse mõttes.

6.3. Toetajaliikmeks vastuvõtmise otsustab ühingu juhatus toetajaliikmeks taotleja avalduse alusel pärast liikmemaksu tasumist.

6.4. Toetajaliikmel on õigus osaleda üldkoosolekul hääleõiguseta, olla valitud Ühingu juhtorganitesse, Ühingu poolt vahendatavatele või loodavatele hüvedele võttes arvesse ühingu liikme eelisõigust.

6.5. Toetajaliikmel on kohustus järgida üldkoosoleku poolt kehtestatud liikmete head tava ning mitte kahjustada Ühingu mainet ja head nime; tasuda liikmemaksu üldkoosoleku poolt kehtestatud suuruses ja korras; teatada Ühingu juhatusele toetajaliikmete pidamise arvestuseks vajalikud isikuandmed ning teatada majandusaasta jooksul nende andmete muutumisest; muud üldkoosoleku otsusega antud kohustused.

7. Auliige

7.1. Juhatus võib oma otsusega kehtestada auliikme staatuse isikule, kes on oma tegevusega aidanud kaasa Ühingu põhikirjaliste eesmärkide elluviimisele ning kes soovib toetada Ühingut oma teadmistega, majanduslikult või muul viisil. Auliikmele ei kohaldu seadusest ja põhikirjast tulenevad Ühingu liikmete õigused ja kohustused.

8. Liikme väljaarvamise ühingust otsustab juhatus oma otsusega, kui liige ei vasta enam käesoleva põhikirja punktis 5.1 nimetatud liikmeks astumise ja olemise tingimustele ning ei ole esitanud avaldust toetajaliikmeks saamiseks.

9. Juhatusel on õigus liige /toetajaliige Ühingust välja arvata liikmemaksu tähtaegselt tasumata jätmisel; kui ta kahjustab oma tegevusega või tegevusetusega Ühingu nime ja mainet; ei täida muid põhikirjaga või üldkoosoleku otsusega kehtestatud kohustusi.

10. Liikmel/toetajaliikmel, kelle Ühingust välja arvamist juhatus arutab, on õigus osaleda juhatuse koosolekul oma välja arvamise päevakorrapunkti arutelul.

11. Ühingu liikmel/ toetajaliikmel on õigus avalduse alusel ühingust välja astuda igal ajal, teatades sellest ette vähemalt 1 kuu. Liikme / toetajaliikme väljaarvamise ühingust kinnitab juhatus oma otsusega.

JUHTIMINE

12. Üldkoosolek

12.1. Ühingu kõrgeimaks organiks on üldkoosolek, kus igal liikmel on üks hääl.

12.2. Üldkoosolek toimub vähemalt üks kord aastas või vastavalt vajadusele. Üldkoosoleku kokkukutsumisest teatab juhatus liikmele/toetajaliikmele e-posti teel. Üldkoosolek on otsustusvõimeline olenemata osalejate arvust.

12.3. Üldkoosolek määrab Ühingu liikmete poolt esitatud kandidaatide seast juhatuse kuni kolmeks aastaks.

13. Juhatus

13.1. Juhatusse kuulub 3–9 liiget, täpse suuruse ja volituste kehtivuse aja määrab üldkoosolek iga koosseisu valimisel.

13.2. Juhatuse pädevuses on korraldada Ühingu igapäevast tööd, s.h. pidada liikmete arvestust; moodustada täiendavaid organeid ja kogusid Ühingu eesmärkide saavutamiseks; kinnitada Ühingu korraldatavate konkursside tingimused; lahendada Ühingu tegevuse kohta tulnud proteste.

LÕPPSÄTTED

14. Likvideerimisel alles jäänud vara antakse tulumaksusoodustusega mittetulundusühenduste, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirjas olevale või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.