Liikme hea tava

Kokku lepitud ja kinnitatud 15.09.2018 üldkoosolekul

MTÜ Viljandimaa Lasterikkad (edaspidi nimetatud Ühing) liikmed on Ühingu eesmärkide täitmiseks ja Ühingu töö paremaks korraldamiseks leppinud kokku alljärgnevas:

1. Hoolime oma Ühingu heast nimest ja mainest, meist igaühest sõltub Ühingu tegevuste efektiivsus ning Ühingu jätkusuutlikkus.

2. Panustame vabatahtlikuna Ühingu tegemistesse, teeme ettepanekuid Ühingu töö paremaks korraldamiseks ning osaleme Ühingu üldkoosolekul. Ühingu liikmetena panustame ühingu tegemistesse vastavalt oma võimalustele. Vabatahtliku töö arvestust peab juhatus.

3. Kui Ühingu poolt pakutavate teenuste ja kaupade kogus on piiratud, eelistame vajaduspõhisust; samuti peresid, kus kasvab rohkem sihtgruppi kuuluvaid lapsi; liikmeid, kes on panustanud ühingu tegemistesse vabatahtlikuna ning isikuid/peresid, kes ei ole vastavat abi/teenust saanud viimase 2 aasta jooksul.

4. Juhatusel on õigus teha soodustusi üritusel osalemisel (s.h. vabastada osalustasust) ja kaupade jagamisel liikmetele, kes on osalenud vabatahtlikuna ürituse korraldamisel või kaupade kogumisel.

5. Kui liige või liikme pereliige ei saa juba registreeritud üritusel osaleda, informeerib ta sellest viivitamatult ürituse korraldajat. Nimetatud kokkuleppe rikkumisel on juhatusel õigus liiget või tema pereliiget üritusele mitte registreerida ühe aasta jooksul nõude rikkumisest, v.a liikme üldkoosolekul osalemine.

6. Iga järgneva majandusaasta liikmemaks peab olema liikmel/toetajaliikmel tasutud eelneva majandusaasta novembriks. Järgmise majandusaasta liikmemaksu kogumist alustatakse eelmise majandusaasta 1. septembrist. Nimetatud perioodi jooksul on võimalik liikmemaksu tasuda osade kaupa.

6. Liitudes perioodil 1. jaanuar – 31. august, tuleb uuel liikmel tasuda lisaks sisseastumismaksule ka jooksva aasta liikmemaks, liitudes perioodil 1. september – 31. detsember tuleb uuel liikmel tasuda lisaks sisseastumismaksule ka järgmise kalendriaasta liikmemaks.

7. Teated liikmetele edastatakse e-posti teel. Infot jagatakse ka Ühenduse kodulehe ja Facebooki vahendusel. Iga liikme kohustus on jälgida, et tema poolt edastatud kontaktandmed on õiged ja ajakohased.

8. Ühingu tegevust puudutavate küsimuste ja ettepanekute korral võtame juhatusega julgesti ühendust. Ühingu liikme poolt esitatud küsimuse arutelul on liikmel õigus osaleda juhatuse koosolekul.

9. Võimalusel suhtleme Ühingu sisestel teemadel esmaspäevast reedeni kell 9.00 – 17.00 ning jätame nädalavahetused ja riigipühad peresiseseks suhtlemiseks.

10. Ühingu juhatus vastab teie küsimustele esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 5 tööpäeva jooksul.

11. Oleme teadlikud, et kogu Ühingu tegevus toimub heast tahtest ja vabatahtlikult, arvestame üksteistega ning hoiame oma inimesi.