Põhikiri

Kinnitatud 31.05.2020 üldkoosolekul.
ÜLDSÄTTED
1. Mittetulundusühingu nimi on Valgamaa Lasterikaste Perede Ühing (edaspidi nimetatud “Ühing”). Ühing on eraõiguslik juriidiline isik ning tema asukoha aadressiks on Valga linn, Eesti.
2.   Ühing on asutatud 2003 aastal. (25.01.2003)
EESMÄRK JA TEGEVUSED
3. Ühingu eesmärgiks on
Iiikmete omaalgatusele ja vabatahtlikule tegevusele tuginedes edendada tööd suurte peredega,
kaitsta suurte perede huve ja tugevdada perekonda.
4.   Eesmärgi saavutamiseks on ühingul õigus
organiseerida ühisüritusi;
leida võimalusi lasterikaste perede toetamiseks;
teha ettepanekuid kohalikele omavalitsusorganitele suurte perede probleemide osas, otsides võimalusi seadusandluse parendamiseks, perede tervist, heaolu, haridust ja arengut puudutavates küsimustes;
tegeleda heategevusega;
korraldada annetuste kogumist ja loteriisid;
valmistada ühingu logoga meeneid;
arendada muud tegevust, mis vastab seadusandlusele.
LIIKMELISUS – LIIGE, TOETAJALIIGE
5. Liige
5.1. Liige on füüsiline isik, kelle peres on neli või enam alla 18-aastast last või kuni 26-aastased lapsed, kes õpivad kõrgkooli või mõne teise õppeasutuse päevases osakonnas / k.a. ajateenistus.
5.1.1 Ühingu liikmeks vastuvõtmist saab taotleda ka füüsiline isik, kelle peres kasvab vähemalt kolm kuni 18-aastast last või kuni 26-aastased statsionaarses õppes õppivad ning leibkonda kuuluvad noored.
5.2. Liikmeks vastuvõtmise otsustab ühingu juhatus liikmeks taotleja avalduse alusel pärast sisseastumismaksu ja liikmemaksu tasumist, mille suuruse otsustab liikmete üldkoosolek.
5.3. Liikmel on õigus Ühingu poolt vahendatavatele või loodavatele hüvedele, õigus osaleda hääleõigusega üldkoosolekul ning olla valitud Ühingu juhtorganitesse.
5.4. Liikmel on kohustus
mitte kahjustada Ühingu mainet ja head nime;
tasuda liikmemaksu üldkoosoleku poolt kehtestatud suuruses ja korras;
teatada Ühingu juhatusele liikmete pidamise arvestuseks vajalikud isikuandmed ning teatada majandusaasta jooksul nende andmete muutumisest;
osaleda üldkoosolekul ning üritustel;
osaleda üritusel, kuhu pere on end eelnevalt registreerinud. Üritusel puudunud perele ei tagastata osalustasu ega anta tagantjärgi materiaalseid hüvitisi (kingitused jm);
muud üldkoosoleku otsusega antud kohustused.
5.5. Juhatusel on õigus liige/toetajaliige Ühingust välja arvata
liikmemaksu tähtaegselt tasumata jätmisel;
kui ta kahjustab oma tegevusega või tegevusetusega Ühingu nime ja liikmete mainet;
kui liige on kaotanud usalduse;
ei täida muid põhikirjaga või üldkoosoleku otsusega kehtestatud kohustusi.
5.6. Liikmel, kelle Ühingust välja arvamist juhatus arutab, on õigus osaleda juhatuse koosolekul oma välja arvamise päevakorrapunkti arutelul.
5.7. Ühingu liikmel on õigus avalduse alusel ühingust välja astuda igal ajal, teatades sellest ette vähemalt 1 kuu. Liikme  väljaarvamise ühingust kinnitab juhatus oma otsusega.
6. Toetajaliige
6.1. Toetajaliige on isik, kes soovib osaleda Ühingu tegevustes ja töös, toetada Ühingut oma teadmistega, majanduslikult või muul viisil ning aitab kaasa Ühingu põhikirjaliste eesmärkide saavutamisele. Toetajaliikmele kohalduvad Ühingu põhikirjast tulenevad õigused ja kohustused.
6.2.   Toetajaliige ei ole Ühingu liige mittetulundusühingute seaduse mõttes.
6.3. Toetajaliikmeks vastuvõtmise otsustab ühingu juhatus toetajaliikmeks taotleja avalduse alusel.
JUHTIMINE
7. Üldkoosolek
7.1. Ühingu kõrgeimaks organiks on üldkoosolek, kus igal liikmel on üks hääl.
7.2. Üldkoosoleku pädevuses on
põhikirja ja selle muudatuste kinnitamine;
juhatuse liikmete valimine;
tegevus-ja majandusaruande kinnitamine;
revisjonikomisjoni valimine;
Ühingu lõpetamise otsustamine.
7.3. Üldkoosolek toimub vähemalt üks kord aastas või vastavalt vajadusele. Üldkoosoleku kokkukutsumisest teatab juhatus liikmele e-posti teel teatades vähemalt 7 päeva ette.  Üldkoosolek on otsustusvõimeline olenemata osalejate arvust.
7.4. Üldkoosoleku otsused on vastu võetud kui nende poolt hääletab üle poole koosolekul osalenud või esindatud liikmetest, kuid Ühingu tegevuse lõpetamiseks on vajalik koguda üle kahe kolmandiku häältest.
7.5. Üldkoosolek määrab Ühingu liikmete poolt esitatud kandidaatide seast juhatuse kolmeks aastaks ning revisjonikomisjoni kolmeks aastaks. Juhatusse kuulub 3–5 liiget, revisjonikomisjoni 1-3 liiget, täpse suuruse määrab üldkoosolek iga koosseisu valimisel.
7.6. Revisjonikomisjon kontrollib Ühingu majandustegevust, selle vastavust põhikirjalistele eesmärkidele ning vahendite sihipärast ja otstarbekat kasutamist. Revisjonikomisjoni liige ei tohi olla Ühingu juhatuse liige ega palgaline töötaja.
8. Juhatuse esimees ja juhatus
8.1. Juhatuse liikmed valivad endi hulgast juhatuse esimehe, kelle pädevuses on juhatuse koosolekute kokku kutsumine ja juhatamine;
lepingute sõlmimine juhatuse liikmetega ning teiste füüsiliste ja juriidiliste isikutega;
suhtlemine avalikkuse, kohaliku omavalitsuse ja teiste institutsioonidega.
8.2. Juhatuse pädevuses on
korraldada Ühingu igapäevast tööd, s.h. pidada liikmete arvestust;
liikmete vastuvõtmine ja väljaarvamine;
moodustada täiendavaid organeid ja kogusid Ühingu eesmärkide saavutamiseks; kinnitada Ühingu korraldatavate konkursside tingimused;
lahendada Ühingu tegevuse kohta tulnud proteste;
kehtestada väljaspool liikmeskonda eri (nt auliikme) staatusi, kellele ei kohaldu seadusest ja põhikirjast tulenevad liikmete õigused ja kohustused.
8.3. Juhatuse koosolekud viiakse läbi vastavalt vajadusele esimehe kutsel. Juhatus on otsustusvõimeline kui, kui koosolekust võtab osa üle poole juhatuse liikmetest.
LÕPPSÄTTED
9.1. Ühingu tegevus lõpetatakse üldkoosoleku otsusega või kui liikmete arv langeb alla viie.
9.2. Likvideerimisel alles jäänud vara antakse tulumaksusoodustusega mittetulundusühenduste, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirjas olevale või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.