x

2. Euroopa peresõbralike omavalitsuste konverents

Eesti Lasterikaste Perede Liit ja Euroopa Suurperede Konföderatsioon kutsuvad:

2. Euroopa peresõbralike omavalitsuste konverents “Liigume peresõbraliku Euroopa suunas”

24. märtsil kell 10:00-12:30 ja 25. märtsil kell 10:00-13:00 (EET).


Konverents toimub inglise keeles. Konverentsi toimumise järgselt teeb Eesti Lasterikaste Perede Liit kättesaadavaks ka eestikeelsed videofailid.

Otseülekanne veebilehtedel www.lasterikkad.ee ja www.elfac.org. Küsimusi on võimalik esitada, jälgides otseülekannet Eesti Lasterikaste Perede Liidu Facebooki lehe või ELFACi Youtube’i kanali kaudu.

Oodatud on kõik perepoliitikast ja perede käekäigust huvituvad kuulajad. Eelkõige on konverents suunatud omavalitsuste esindajatele, valdkonda esindavatele poliitikutele ning perede heaolu eest seisvatele organisatsioonidele ja nende esindajatele. Osalemiseks registreeri oma soov SIIN.

Euroopa peresõbralike omavalitsuste võrgustikuga on võimalik liituda ka kõikidel Eesti omavalitsustel, kes soovivad ning on valmis perede heaolu nimel täiendavaid samme astuma ja uusi peresõbralikke praktikaid tutvustama. Liitumise esimese sammuna tuleb täita vorm, mis on saadaval SIIN.

24. märts 10:00 – 12:30 (Eesti aeg)

10:00 – Avasõnad

–  Aage Õunap – Eesti Lasterikaste Perede Liidu (ELPL) president

–  Regina Maroncelli – Euroopa Suurperede Konföderatsiooni (ELFAC) president

10:10 – Riigi ja kohalike omavalitsuste koostöö perede heaolu nimel (Eesti)

– Signe Riisalo, Sotsiaalkaitseminister, Eesti Vabariigi Valitsus

Ettekanne keskendub riigi ja kohaliku omavalitsuse koostööle perede heaolu parandamiseks. Ministeeriumi sooviks on olla kohalikele omavalitsustele toeks ja samas ka partneriteks, kellega koos ja kelle vahendusel jõuda abivajavate laste ja peredeni. Lähiaastate tähtsaim eesmärk on kaardistada kohalike omavalitsuste tasandil tegelik abivajadus ja toetada omavalitsusi lastega peredele suunatud teenuste ning toetuste arendamisel, et rajatud saaks toimivad tugistruktuurid.

10:35 – Laste subjektiivne heaolu kohalikus ja rahvusvahelises vaates (Eesti)

– Dagmar Kutsar, PhD, on Tartu Ülikooli sotsiaalpoliitika professor. Tema uurimisvaldkonnad on seotud laste ja perede heaoluga.

Ettekanne keskendub laste subjektiivsele heaolule rahvusvahelises võrdluses, tuginedes Children’s Worlds Study (2018/19) andmetele. Samuti annab ettekanne ülevaate laste heaolust COVID-19 pandeemia ajal, keskendudes laste kogemustele Eestis, Kanadas ja Šveitsis.

11:00 – Säästva arengu eesmärkide jälgimine Euroopa linnades (Euroopa Teadusuuringute Ühiskeskus, Hispaania)

– Alice Siragusa, Euroopa Teadusuuringute Ühiskeskus, säästva arengu eesmärkide lokaliseerimise projekti tiimipealik

Ettekandes tutvustatakse lühidalt käsiraamatut, mis on loodud säästva arengu eesmärkide jälgimiseks Euroopa linnades. Käsiraamatus on toodud välja näited, mis on kasulikud säästva arengu eesmärkide sätestamiseks ja kohaliku järelevalve süsteemi loomiseks.

11:25 – Olemasoleva territoriaalse kapitali küllastumine: võimalus peredele ja omavalitsustele (Itaalia)

– Luciano Malfer, Trento autonoomse provintsi perekonnaameti peadirektor

Ettekandes keskendutakse teenuste küllastusele – kuidas pakkuda peredele rohkem võimalusi ja suurendada territoriaalset atraktiivsust ilma täiendavate majanduslike meetmeteta. Olemasolevaid teenused maksimeerides on võimalik kogukonnale lisaväärtust luua ning peredele ja elanikele teenuseid parematel tingimustel pakkuda.

11:45 – Veebipõhine ümarlaud Euroopa noortega suures peres kasvamise ja perepoliitika teemadel

– German Hunt (Eesti), Chiara Ledda (Itaalia), Dulce Franco Frazão (Portugal), Artūrs Gruzdulis Borovojs (Läti), Teresa Krupska (Poola)

Chiara Ledda on 22-aastane Itaaliast pärit noor naine. Ta õpib Torino Ülikoolis poliitika- ja sotsiaalteaduste erialal ning teostab hetkel praktikat Euroopa Suurperede Konföderatsioonis. Ta on noorteühenduse ARTICA asepresident, mis edendab kodanikuaktiivsust ja sotsiaalset innovatsiooni. Chiara loodab siduda oma tuleviku perepoliitikaga.

German Hunt on 20-aastane Tallinna Ülikooli ajaloo eriala esimese kursuse üliõpilane. Ta mängib orkestris trombooni ning armastab vabal ajal sporti teha ja tantsida. Ta on avatud mõttemaailmaga, armastab teisi aidata ja panustab aega enesearendamisele. 2019. aasta oktoobrist kuni 2020. aasta maini viibis ta ajateenistuses – German on valmis Eestit kaitsma häda või kriisi ajal.

Dulce Frazão on 24-aastane Portugalist pärit noor naine. Ta töötab Nestlé äriteenuste sisuspetsialistina. Ta haldab ülemaailmseid projekte erinevate kaubamärkidega visuaalse, audiovisuaalse ja tõlgitud sisu pakkumiseks. Ta on omandanud bakalaureuse- ja magistrikraadi Lissaboni NOVA ülikoolis kommunikatsioonteaduste erialal. Teda huvitavad sügavalt perekonnaga seotud teemad. Dulce soovib peatselt pere luua ning abiellub oma kaaslasega 2021. aasta mais.

Artūrs Gruzdulis Borovojs on 19-aastane Läti noormees. Ta on lõpetanud keskkooli ja valmistub õpinguteks Läti kultuuriakadeemias. Ta on Stopiņi linnaosa lasterikaste perede ühingu “Māra” aktiivne liige, kus ta aitab korraldada peredele mõeldud tegevusi.

Teresa Krupska on 21-aastane Poolast pärit noor naine. Ta õpib klassiõpetajaks Varssavi Maria Grzegorzewska ülikoolis. Ta on Lasterikaste Perede Liidu „Kolm pluss“ noorte sektsiooni „Youth for Plus“ liige, mis toetab suurperede noori ja edendab pereasutuse positiivset kuvandit. Ta tegeleb aktiivselt skautlusega ning on noorte tüdrukute tiimijuht.

12:25 – Lõppsõnad

12:30 – Esimese päeva lõpp

——————————————————————————————————————————-

25. märts 10:00 – 13:00 (Eesti aeg)

10:00 – Euroopa peresõbralike omavalitsuste võrgustik

– Raul Sanchez, Euroopa Suurperede Konföderatsiooni (ELFAC) peasekretär.

Ettekandes keskendutakse Euroopa peresõbralike omavalitsuste võrgustiku tutvustamisele.

10:15 – Strateegilise pereplaani loomine kohalikes omavalitsustes (Itaalia)

– Luciano Malfer, Trento autonoomse provintsi perekonnaameti peadirektor

Ettekandes tutvustatakse samme, mis toetavad omavalitsusi strateegilise pereplaani loomisel. Trento omavalitsus algatas peresõbralike omavalitsuste sertifitseerimisprotsessi aastal 2007, tänaseks on 90% Trento omavalitsustest tunnustatud peresõbralikkuse tiitliga. Trento algatuse ja edukuse ajendil sündis ka tänane Euroopa peresõbralike omavalitsuste võrgustik.

10:30 – Euroopa demograafilised väljakutsed – globaalsed probleemid, millele on lahendused kohalikul tasandil (Euroopa Komisjon)

– Dubravka Šuica, Euroopa Komisjoni asepresident

Ettekandes käsitletakse peamisi demograafilisi probleeme, millega Euroopa silmitsi seisab, keskendudes väljakutsete põhjustele ja võimalikele lahendustele kohaliku tasandi algatuste kaudu. Mõtiskletakse selle üle, millist rolli pered meie ühiskonnas mängivad ning arutatakse, millised tingimused on vajalikud positiivse arengu toetamiseks.

Inspireerivad praktilised näited erinevatest Euroopa riikidest

11:00 – Noortegarantii tugisüsteem – tööriist kohalikele omavalitsustele (Eesti)

– Kelli Ilisson, sotsiaalministeeriumi tööhõive osakonna nõunik

Ettekandes tutvustatakse noortegarantii tugisüsteemi kui tööriista kohalikele omavalitsustele, mis võimaldab saada teada enda piirkonna mitteõppivatest ja mittetöötavatest noortest ning pakkuda neile vajadusel tuge haridusteele naasmiseks ja tööturule jõudmiseks.

11:20 – COVID-19 pandeemia vältel peredele suunatud tegevused (Krakow, Poola)

– Marzena Paszkot, Krakowi linnapea nõunik perekonnaasjades & Malgorzata Wawrzynska, Krakowi linnavalitsuse sotsiaalpoliitika- ja tervisehoiuosakond

Ettekanne keskendub Covid-19 pandeemia ajal läbi viidud tegevustele lastega perede heaks. Krakowi omavalitsuse eesmärgiks on otsida lahendusi ja püüda pandeemiaga kaasnevat sotsiaalset ja majanduslikku mõju minimeerida.

11:35 – Lasterikaste perede organisatsioonide ja kohaliku omavalitsuse koostöö (Presolana Omavalitsuste Liit, Itaalia)

– Cinzia Locatelli, Cerete linnapea, Presolana Omavalitsuste Liidu president (Itaalia)

Avalik halduse ja heade ideede elluviimise vahel seisavad tihti liigsed bürokraatilised väljakutsed. Perekonna heaolust hooliva ja koostööle suunatud pereliidu olemasolu võimaldab luua sünergia, mis toob kasu nii omavalitsustele, elanikele kui turistidele.

11:50 – ZICER – Zagrebi innovatsioonikeskus: algatus ettevõtluskliima loomiseks ja noortele võimaluste tagamiseks (Zagreb, Horvaatia)

– Đurđica Svaton, Zagrebi linnavalitsus, demokraatia osakond

Presentatsioon tutvustab Zagrebi linna innovatsioonikeskust “ZICER,” mis on linna poolt ellu kutsutud ettevõtlust toetav organisatsioon. ZICERi tegevus keskendub nii ettevõtluskliima loomisele kui ühiskonna edendamisele. ZICER loodi eesmärgiga pakkuda noortele paremaid võimalusi ning suuremat tuge.

12:05 – Pereplaani loomine omavalitsuses (Penafiel, Portugal)

– Daniela Oliveira, Penafieli linnapea büroo juhataja

Ettekanne tutvustab Penafieli omavalitsuse pereplaani ning seda toetavaid teenuseid ja tegevusi.

12:20 – Perede kaasamine kogukondlikul tasandil (Euroopa kultuuripealinn 2023 – Veszprem, Ungari)

– Gyula Porga, Veszpremi linnapea

Ettekandes tuuakse näiteid perekondade kaasamise olulisusest kogukondlikul tasandil. Ettekanne ilmestab, kuidas omavalitsuse eesmärkide edukas saavutamine toimub koostöös kohalike kogukondade ja seal elavate inimestega.

12:35 – Kreeka linnade kogemus Euroopa peresõbralike omavalitsuste võrgustikuga liitumisel (Kreeka)

– Dr. Michalis Christakis, Nea Smyrni (Atika piirkond, Kreeka) omavalitsuse peasekretär, Ülekreekalise Peasekretäride Liidu president

Euroopa peresõbralike omavalitsuste võrgustikuga liitumine ja sellega kaasnevad võimalused Kreeka kohalike omavalitsuste perepoliitika kujundamisele.

12:50 – Diplomite üleandmine Euroopa peresõbralike omavalitsuste võrgustiku uutele liikmetele

12:55 Lõppsõnad

– Regina Maroncelli, Euroopa Suurperede Konföderatsiooni president

13:00 Konverentsi lõpp