Põhikiri

Vastu võetud volinike koosolekul 18.04.2018

Tallinna ja Harjumaa Lasterikaste Perede Liit MTÜ

Põhikiri

ÜLDSÄTTED

1. Mittetulundusühing nimega Tallinna ja Harjumaa Lasterikaste Perede Liit, ametliku lühendiga

TLPL (edaspidi Ühing) on asutatud 22. mail 2009. a.

2. Ühingu asukohaks on Tallinn, Eesti Vabariik.

EESMÄRK JA TEGEVUSED

3. Ühing on kodanikualgatusel põhinev vabatahtlikke füüsilisi isikuid ühendav organisatsioon, mis lähtub oma tegevuses Tallinna ja Harjumaa lasterikaste perede vajadustest ja huvidest.

4. Ühingu põhieesmärgiks on lasterikaste perede väärtustamine ja kaitsmine. Ühing osaleb õigusaktide väljatöötamises ja rakendamises ning arendab koostööd teiste sarnaste eesmärkidega isikutega.

5. Ühing on mittetulundusühinguna eraõiguslik juriidiline isik, mis oma tegevuses juhindub Eesti Vabariigi seadustest, käesolevast põhikirjast ja muudest sellekohastest õigusaktidest.

6. Oma eesmärgi saavutamiseks tegutseb Ühing aktiivselt järgmistes põhisuundades:

1. töötab välja ja viib ellu last ja perekonda toetavaid projekte ning programme; 2. korraldab lastega perede huvide kaitset; 3. kogub materiaalset abi nii füüsilistelt kui juriidilistelt isikutelt ja suunab seda

abivajajatele; 4. korraldab üritusi peredele ja pereliikmetele; 5. korraldab koolitus- ja teavitustegevust; 6. käivitab lastega peredele suunatud jätkusuutlikke ning teadus- ja teadmistepõhiseid

tegevusi, et mõjutada ühiskondlikke väärtusi ja hoiakuid; 7. soodustab peretavade jätkumist ja kultuurilise järjepidevuse säilimist; 8. tegeleb moraalsete ja eetiliste väärtuste edendamise ja edasiandmisega perede ja

põlvkondade vahel; 9. teeb koostööd riigi- ja omavalitsusorganite, avalik- ja eraõiguslike juriidiliste isikutega

ning osaleb ühisprojektides ja – programmides.

LIIKMELISUS

7. Ühingu liikmeks saab olla iga täiskasvanud isik, (i) kelle Rahvastikuregistri järgne elukoht on Tallinnas või Harjumaal ja (ii) kelle leibkonnas (st. ühises eluruumis elavad inimesed, kes jagavad toidu- või raharessursse) kasvab vähemalt neli (4) last/noort vanuses kuni 26 aastat (k.a). Noor vanuses 19-26 aastat peab õppima päevases õppes.

8. Ühest leibkonnast saab Ühingu liikmeks olla ainult üks (1) isik, kes esindab Ühingus kogu leibkonna huve.

9. Ühingu liikmeks astumiseks esitatakse Ühingu juhatusele avaldus ja muud nõutavad dokumendid. Liikmeks vastuvõtmise otsustab Ühingu juhatus 10 päeva jooksul alates kõikide vajalike dokumentide esitamisest või avaldaja mittenõustumisel juhatuse keelduva otsusega järgmine üldkoosolek/volinike koosolek. Liikmega sõlmitakse liikmeleping.

10. Uue liikme kõik õigused ja kohustused tekivad pärast juhatuse või üldkoosoleku otsust ja liikmeks astumise ühekordse tasu ning jooksva kuu liikmemaksu tasumist. Liikmete ja tasude arvestust peab juhatus.

11. Ühingust välja astumiseks esitab liige juhatusele avalduse, mis rahuldatakse vähemalt ühe kuu jooksul. Liikmelisus lõpeb avalduse esitamise kuupäevaga. Väljaastunud liige on kohustatud tasuma oma võlad Ühingu ees.

12. Liikme võib ühingust välja arvata juhatus vähemalt 2/3 poolthäälega, kui liige ei järgi Ühingu eetikakoodeksit, ei ole Ühingule lojaalne, kahjustab Ühingu tegevust või on loonud oma tegevuse/tegevusetusega ohu kahju tekkimiseks, ei tasu liikmemaksu või ei vasta enam liikmeks saamise tingimustele.

13. Ühingu liikmete õigused ja kohustused tulenevad seadusest, põhikirjast, üldkoosoleku ja juhatuse otsustest ning muudest organisatsioonis kehtestatud dokumentidest.

LIIKMETE ÕIGUSED

14. Ühingu liikmel on õigus:

1. Osaleda üldkoosolekul; 2. Valida ja olla valitud Ühingu juhtimis- ja järelvalveorganitesse; 3. Saada teavet Ühingu tegevuse kohta; 4. Taotleda Ühingult abi; 5. Astuda Ühingust välja;

LIIKMETE KOHUSTUSED

15. Ühingu liikmel on kohustus:

1. Täita Ühingu juhtorganite seaduspäraseid otsuseid; 2. Tasuda igakuiselt liikmemaksu ja muid tasusid vastavalt kehtestatud korrale; 3. Hoida ja kasutada säästlikult Ühingu vara; 4. Hüvitada Ühingule tekitatud kahju; 5. Ühingu liige ei või hääletada, kui Ühing otsustab temaga või temaga võrdset majanduslikku huvi omava isikuga tehingu tegemist või temaga kohtuvaidluste alustamist või lõpetamist. JUHTIMINE

16. Ühingu kõrgeimaks organiks on üldkoosolek, kus igal liikmel on üks hääl.

17. Üldkoosolek võtab vastu otsuseid kõikides ühingu juhtimise küsimustes, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud juhatuse või ühingu muu organi pädevusse, sh:

1. Ühingu eesmärgi või põhikirja muutmine 2. Juhatuse, volinike koosoleku ja revisjonikomisjoni liikmete määramine; 3. sisseastumis- ja liikmemaksude suuruse ja tasumise korra kinnitamine; 4. majandusaasta aruande ja arengukava või selle muutmise kinnitamine

18. Üldkoosolek toimub vähemalt üks kord aastas või vastavalt vajadusele. Üldkoosoleku kokkukutsumisest teatab juhatus vähemalt 7 (seitse) kalendripäeva ette e-posti teel.

19. Üldkoosolek on otsustusvõimeline kui sellel osaleb vähemalt 50% üldkoosolekul osalema õigustatud liikmetest. Üldkoosolekul on osalema õigustatud need liikmed, kes on Ühingu liikmed üldkoosoleku kutse väljasaatmise päevale eelneva päeva seisuga.

20. Juhul, kui üldkoosolek ei ole otsustusvõimeline, võib juhatus kutsuda kokku korduskoosoleku, teatades sellest 7 päeva ette e-posti teel. Korduskoosolek on otsustusvõimeline, sõltumata seal osalevate liikmete arvust.

21. Üldkoosolek valib juhatuse ja revisjonikomisjoni Ühingu liikmete seast kolmeks aastaks. Juhatusse kuulub 3–5 liiget, revisjonikomisjoni 1-3 liiget, täpse suuruse määrab üldkoosolek iga koosseisu valimisel.

Volinike koosolek

22. Ühingu liikmete suure arvu korral võib üldkoosoleku ülesandeid seaduses määratud ulatuses täita Ühingu liikmete poolt ja liikmete seast üldkoosolekul seaduses ette nähtud korras 3 (kolmeks) aastaks valitud volinike koosolek. Ühingu volinikud valitakse esindusnormiga lähtuvalt põhimõttest, et üks (1) volinik iga 50 (viiekümne) ühingu liikme kohta.

23. Volinike koosoleku töövormiks on koosolek, sh. võib koosolek nii osaliselt kui täielikult toimuda reaalajas interneti vahendusel, kahesuunalise side abil või muul tehniliselt turvalisel viisil. Vajadusel võib otsuseid vastu võtta ka koosolekut kokku kutsumata elektrooniliselt. Volinike koosoleku otsused langetatakse lihthäälteenamusega. Volinike koosoleku kokkukutsumise, toimumise ja otsuste vastuvõtmise, sh. elektroonilise hääletamise täpsem kord kehtestakse volinike koosoleku töökorraga.

24. Ühingu juhtimis- ja järelvalveorganisse ei saa kuuluda isikud, kes on samadel eesmärkidel tegutseva mittetulundusühingu liikmed.

Juhatus

25. Juhatus on ühingu juhtorgan, kuhu kuulub 3-5 üldkoosoleku või selle ülesandeid täitva volinike koosoleku poolt 3 (kolmeks) aastaks ühingu liikmete seast valitud isikut. Juhatuse liikmetega sõlmitakse juhatuse liikme lepingud.

26. Juhatus peab juhtimisel lähtuma seadusest, põhikirjast ja üldkoosoleku või üldkoosoleku ülesandeid täitva volinike koosoleku kinnitatud eelarvest, arengukavast ning teistest strateegilistest dokumentidest. Juhatus on kohustatud tegutsema majanduslikult kõige otstarbekamal viisil.

27. Juhatus peab kord kuus esitama üldkoosolekule või volinike koosolekule ülevaate Ühingu tegevusest ja majanduslikust olukorrast, samuti teavitama kohe Ühingu majandusliku seisundi olulisest halvenemisest ja muudest Ühingu igapäevategevust mõjutavatest olulistest asjaoludest. Juhatus esitab aruanded ja teated vastavalt üldkoosoleku või volinike koosoleku poolt kehtestatud korrale.

28. Juhatuse liige saab esindada ühingut ainult koos teise juhatuse liikmega.

29. Juhatus võib valida juhatuse liikmete seast juhatuse esimehe, kelle pädevuses on juhatuse koosolekute kokku kutsumine ja juhatamine.

30. Juhatuse esimehe puudumisel valib juhatus enda hulgast koosoleku juhataja.

31. Juhatus teeb otsuseid koosolekutel või koosolekut kokku kutsumata kirjalikult/elektrooniliselt. Juhatuse töövormiks võib olla nii osaliselt kui ka täielikult reaalajas interneti vahendusel toimuv, kahesuunalise side abil või muul tehniliselt turvalisel viisil toimuv arutelu. Koosolek kutsutakse kokku vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui kord kvartalis.

Koosoleku kokkukutsumise võivad algatada juhatuse liikmed, kui selle poolt on vähemalt pool juhatuse koosseisust.

32. Koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa vähemalt pool juhatuse koosseisust.

33. Juhatuse otsused langetatakse üldjuhul konsensusega või selle mittesaavutamisel lihthäälteenamusega. Häälte võrdsel jagunemisel otsustab juhatuse esimehe hääl. Koosolekud protokollitakse.

34. Juhatuse pädevuses on:

1. Ühingu igapäevase töö korraldamine; 2. täiendavate organite ja töögruppide moodustamine Ühingu eesmärkide saavutamiseks; 3. raamatupidamise ja arhiveerimise korraldamine; 4. väljaspool Ühingu liikmeskonda eri (nt toetaja- või auliikme) staatuste kehtestamine isikutele, kellele ei kohaldu seadusest ja põhikirjast tulenevad Ühingu liikmete õigused ja kohustused; 5. Ühingu tegevuse kohta tulnud protestide lahendamine. 6. Juhatuse liikme konkreetne vastutusvaldkond ning volituste piirid on sätestatud juhatuse

liikme lepingus. 35. Juhatuse või revisjonikomisjoni liikme või voliniku võib enne volituste lõppemist tagasi kutsuda üldkoosolek või üldkoosoleku ülesandeid täitev volinike koosolek (pädevus juhatuse või revisjonikomisjoni liikme tagasikutsumisel) igal ajal ja mistahes põhjusel, muuhulgas juhul, kui:

1. tema tegevus on vastuolus eetikakoodeksi või heade kommetega; 2. tema tegevus kahjustab Ühingu tegevust ja head nime või tema tegevuse/tegevusetusega on

loodud oht sellise kahju tekkimiseks; 3. isiku isikuomadused, tervis, teadmised, oskused või võimed ei võimalda tal täita juhatuse,

revisjonikomisjoni või volinike koosoleku liikme ülesandeid; 4. Isik ei täida või on rikkunud seaduses, põhikirjas või lepingus sätestatud kohustusi (sh hoolsus-,

lojaalsus-ning konfidentsiaalsuskohustust). 5. Juhatuse või revisjonikomisjoni liikme ning voliniku volitused lõppevad automaatselt hetkel, mil isik on juhatuse või üldkoosoleku/ üldkoosoleku ülesandeid täitva volinike koosoleku otsusega Ühingust välja arvatud. 6. Juhatuse, revisjonikomisjoni või volinike koosoleku liikme tagasi astumisel või tagasi kutsumisel valib üldkoosolek või üldkoosoleku ülesandeid täitev volinike koosolek Ühingu liikmete seast samade valimispõhimõtete alusel asendusliikme, kelle volitused kehtivad kuni organi volituste lõppemise tähtajani.

LÕPPSÄTTED

36. Likvideerimisel alles jäänud vara antakse tulumaksusoodustusega mittetulundusühenduste, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirjas olevale või avalikõiguslikule juriidilisele isikule.