x

Riigikogu Lasterikaste perede toetusrühma pöördumine

Rahanduskomisjon

06.03.2024

Arvamuse andmine mootorsõidukimaksu seaduse eelnõu 364 SE kohta

Austatud rahanduskomisjoni esimees

Olete pöördunud erinevate Riigikogu komisjonide ja huvigruppide poole seoses asjaoluga, et Riigikogu menetluses on Vabariigi Valitsuse algatatud mootorsõidukimaksu seaduse eelnõu 364 SE. Riigikogu Lasterikaste perede toetusrühma koosolekul 20. veebruaril arutati eelnõuga kaasnevaid sotsiaalmajanduslike mõjusid lasterikastele peredele. Koosolekust võtsid lisaks toetusrühma liikmetele osa Lasterikaste Perede Liidu esindajad Aage Õunap ja Katrin Kiisk, sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo ja ministri nõunik Gerli Baida.

Toetusrühma liikmed leiavad, et antud eelnõuga avaldub oluline täiendav sotsiaalmajanduslik mõju peredele, kus on vähemalt kolm last. Seoses riigi poolt alaealistele ette nähtud nõuetekohase turvavarustuse kasutamisega ei mahu 5-liikmeline kolme lapsega pere eelnõu mõistes baasosaga maksustatavasse 5-kohalisse sõidukisse.

Lasterikaste Perede Liidu esindajate teatel kasutab 95% eelnõuga seoses läbiviidud uuringu küsitlusele vastanud peredest sõidukit igapäevaselt ning 92% on sunnitud seda kasutama, kuna puudub alternatiiv sobiva ühistranspordi näol. Seega on valdav osa lasterikkaid peresid sõiduvahendi valimisel sundolukorras ning eelnõust tulenevalt maksustataks kahe väiksema sõiduki omamist kokku väiksema määraga, kui ühte suuremat. Ja taoline lähenemine ei täidaks eelnõu eesmärgiks toodud autodega kaasneva keskkonnamõju vähenemist.

Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo kinnitusel pole lasterikastele peredele erandi tegemist valitsuses arutatud. Toetusrühma liikmed on seisukohal, et eelnõu universaalne lähenemine pole lasterikaste perede seisukohalt mõistlik, kuna valdaval osal neist puuduvad reaalsed alternatiivid keskmisest kõrgemalt maksustatud mootorsõidukile. Seda enam, kui on leitud võimalus toetada analoogses olukorras olevaid erivajadustega inimesi ning koguni automuuseume.

Antud asjaoludega seoses teeme komisjonile järgmised ettepanekud eelnõu muutumiseks:

  1. Näha ette 50-protsendiline vabastus aastamaksust kolme lapsega perele ühe sõiduki kohta perehüvitise saajale kuni 150 euro ulatuses;
  2. Näha ette 100-protsendiline vabastus aastamaksust vähemat nelja lapsega perele ühe sõiduki kohta perehüvitise saajale kuni 300 euro ulatuses.
  3. Näha ette 50-protsendiline vabastus registreerimistasust vähemalt kolme lapsega perele ühe sõiduki kohta viie aasta jooksul kuni 3000 euro ulatuses.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Igor Taro
toetusrühma esimees

[email protected]