x

Rahvusvaheline konverents

Eesti Lasterikaste Perede Liitu esindaja sõitu Brüsselisse toetab SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital reisitoetuse fondi läbi.

Eesti Lasterikaste Perede Liidu esindaja osaleb 18. veebruaril Euroopa Parlamendis toimuval konverentsil “Conference on Youth Transition,“ kus arutatakse ja analüüsitakse teemadel, mis puudutavad noorte kaasatust, ühiskonda sulandumist ja üleminekut ning sel teekonnal seisvaid võimalusi ja takistusi. Fookuses on haridustee valimine, tööturule üleminek, professionaalse karjääri alustamine, pere- ja tööelu ühildamine, sotsiaalse kaasatuse suurendamine ning sotsiaalse tõrjutuse vähendamine.

Arutatakse selle üle, milline on perekondade roll noorte üleminekuprotsessis ehk koolist tööle suundumisel ning millised on noorte võimalused jätkusuutliku arengu saavutamisel. Diskuteeritakse, kuivõrd toetav on perepoliitika soovitud arengute saavutamisel ning millist rolli mängib protsessis perekonna toetus. Samuti keskendutakse sellele, millised on noorte võimalused pereloomiseks ning millised faktorid mängivad rolli perelisa saamisel ning selle ajastamisel. Konverentsil on võimalik saada näpunäiteid paremaks navigeerimiseks keskhariduse järgses hariduses, tööotsingutes, tööhõives ning isikluku pereelu alustamises.

Konverentsi eesmärk on arutada noortele olulistel ja vajalikel teemadel Euroopa Parlamendi saadikute, õigusmäärajate, vabaühendussektorite esindajate ning teiste noorte professionaalide osalusel. Eesti perepoliitika eesmärgipärasemaks ning tulemuslikuks arendamiseks on vajalik diskuteerida ning kogemusi vahetada teiste Euroopa riikide lasterikaste perede huvide eest seisvate ühenduste eestvedajatega ning kuulda erineva tausta ning päritoluga noorte mõtteid ja väljakutseid vastavatel teemadel. Eesmärk on kogetut ja kuuldut rakendada Eesti Lasterikaste Perede Liidu töösse, et tugevdada perede heaolu Eesti riigis, võttes arvesse rahvusvahelisi kogemusi.

Kuna Eesti Lasterikaste Perede Liidu üheks peamiseks eesmärgiks on perede huvide kaitse, siis soovime aktiivselt osaleda laste ja perede heaolu toetamisega seotud hoiakute, traditsioonide ja poliitikate kujundamises, et aidata kaasa ühiskonna lapse- ja perekesksemaks muutmisele. Konverentsilt on võimalik saada sisendit lasterikkaid peresid puudutava seadusloome analüüsimiseks, ettepanekute tegemiseks ning muudatuste elluviimiseks. Väga oluline on teada, milliste võimaluste ja takistustega seisavad teiste Euroopa riikide noored silmitsi. Soovime kuulda ja jagada kogemusi ja mõtteid, et toetada ja julgustada Eesti noori haridust omandama, tööellu suunduma ja pere looma, võttes samal ajal arvesse nende endi unistusi, eesmärke ning vajadusi. Rahvusvahelistele kogemustele toetudes on meil võimalik näha suure pildi erinevaid tahke, sobitades need hiljem Eesti konteksti.

Konverentsi korraldavad:

Euroopa Parlamendi liige (MEP) György Hölvényi, Ungari Lasterikaste Perede Liit (NOE), ÜRO partnerorganisatsioon IFFD (International Federation for Family Development).