Huvikoolituse toetus

2019. aasta kevadel ei avata huvikoolituse taotlusvooru.

Huvikoolituse toetuse maksmise kord 2018.a.

  1. Lasterikaste perede huvikoolituse toetust on võimalik taotleda perel, kelle leibkonnas kasvab neli või enam alaealist last/noort või nelja- ja enamalapseline leibkond, kus kuni 26 aastased (k.a.) noored õpivad gümnaasiumi, kutsekooli või kõrgkooli päevases õppes.
  2. Lapsevanem saab toetust taotleda õppivale lapsele, kes on kuni 19 aastane k.a. Toetust saab taotleda iga lapse kohta ühe huvitegevuse/ huviringi raames.
  3. Huvikoolituse toetust ei maksta eelkooliealistele lastele.
  4. Huvikoolitust pakkuva asutuse andmed peavad olema kantud Eesti Hariduse Infosüsteemi (EHIS). Huvikoolitusena ei käsitleta võõrkeele ringi, koduõpet ning õppevahendi rentimist.
  5. Toetuse saamise aluseks on dokumendid: lapsevanema taotlus (allalaetav SIIN) ning huvikoolituse pakkuja tõend (allalaetav SIIN), mis esitatakse koos kas digitaalselt- või paberkandjal allkirjastatuna.
  6. Taotluste esitamise tähtaeg on 10.10.2018.a. Taotlus tuleb saata digitaalselt allkirjastatuna meiliaadressil huviharidus@lasterikkad.ee või postiaadressil Eesti Lasterikaste Perede Liit, Jakobsoni 15-10, 71013, Viljandi.
  7. Taotluste hindamisel lähtub komisjon perioodist: 1. september – 31. detsember 2018.a.
  8. Eraldatava huvikoolituse toetuse suurus sõltub saabunud taotluste koguarvust ning olemasolevate ressursside võimalustest.
  9. Positiivse otsuse korral kantakse huvikoolituse toetus otse huvikoolitust pakkuva juriidilise isiku või asutuse arvelduskontole.
  10. Vastuvõetud otsustest teavitatakse lapsevanemaid e-kirja või posti teel hiljemalt 15. november 2018.a.

Palun veendu enne toetuse taotlemist, kas Sul on võimalik taotleda oma lapse huviringis käimise kompenseerimist oma elukohajärgselt kohalikult omavalitsuselt.

Huvikoolituse toetuse maksmist toetab Haridus- ja Teadusministeerium.