Huvikoolituse toetus

LASTE MITMEKÜLGSET HUVITEGEVUST TOETAB

Huvikoolituse toetuse maksmise kord 2023.a (sügis-talv)

 1. Lasterikaste perede huvikoolituse toetust on võimalik taotleda perel, kelle leibkonnas kasvab neli või enam alaealist last/noort või nelja- ja enamalapseline leibkond, kus kuni 26 aastased (k.a) noored õpivad gümnaasiumi, kutsekooli või kõrgkooli päevases õppes või leibkond kus 19-26-aastane noor on ajateenija, kes viibib ajateenistuse ajal akadeemilisel puhkusel.
 2. Lapsevanem saab toetust taotleda õppivale lapsele, kes on kuni 19 aastane k.a. Toetust saab taotleda iga lapse kohta ühe huvitegevuse/ huviringi raames.
 3. Huvikoolituse toetust ei maksta eelkooliealistele lastele.
 4. Huvikoolitust pakkuva asutuse andmed peavad olema kantud Eesti Hariduse Infosüsteemi (EHIS) taotluse esitamise tähtajaks. Huvikoolitusena ei käsitleta võõrkeele ringi, koduõpet ning õppevahendi rentimist.
 5. Toetuse saamise aluseks on dokumendid: lapsevanema taotlus ning huvikoolituse pakkuja tõend, mis esitatakse koos digitaalselt allkirjastatuna.
 6. Taotluste esitamise tähtaeg on 09.10.2023.a. Taotlus tuleb saata digitaalselt allkirjastatuna meiliaadressil [email protected]
 7. Taotluste hindamisel lähtub komisjon perioodist: 1. september – 31. detsember 2023.a.
 8. Taotluse menetlemine koosneb nõuetele vastavuse ehk tehnilisest hindamisest Liidu büroo poolt ja selle läbimisel sisulisest hindamisest komisjoni poolt.
 9. Eraldatava huvikoolituse toetuse suurus sõltub saabunud taotluste koguarvust ning olemasolevate ressursside võimalustest.
 10. Vajaduse korral on komisjonil õigus küsida taotlejalt lisadokumente.
 11. Positiivse otsuse korral kantakse huvikoolituse toetus otse huvikoolitust pakkuva juriidilise isiku või asutuse arvelduskontole.
 12. Vastuvõetud otsustest teavitatakse lapsevanemaid e-kirja teel hiljemalt 15.11.2023.a.

Palun veendu enne toetuse taotlemist, kas Sul on võimalik taotleda oma lapse huviringis käimise kompenseerimist oma elukohajärgselt kohalikult omavalitsuselt.