x

Huvikoolituse toetuse voor

Taaskord on avatud laste huvikoolituse toetuse voor. Taotlusi on võimalik esitada kuni 28. veebruarini. Palun veendu enne toetuse taotlemist, kas Sul on võimalik taotleda oma lapse huviringis käimise kompenseerimist oma elukohajärgselt kohalikult omavalitsuselt. Huvikoolituse toetuse maksmist toetab Siseministeerium.

 1. Lasterikaste perede huvikoolituse toetust on võimalik taotleda perel, kelle leibkonnas kasvab neli või enam alaealist last/noort või nelja- ja enamalapseline leibkond, kus kuni 26 aastased (k.a.) noored õpivad gümnaasiumi, kutsekooli või kõrgkooli päevases õppes või leibkond kus 19-26-aastane noor on ajateenija, kes viibib ajateenistuse ajal akadeemilisel puhkusel.
 2. Lapsevanem saab toetust taotleda õppivale lapsele, kes on kuni 19 aastane k.a. Toetust saab taotleda iga lapse kohta ühe huvitegevuse/ huviringi raames.
 3. Huvikoolituse toetust ei maksta eelkooliealistele lastele.
 4. Huvikoolitust pakkuva asutuse andmed peavad olema kantud Eesti Hariduse Infosüsteemi (EHIS) taotluse esitamise tähtajaks 28.02.2021. Huvikoolitusena ei käsitleta võõrkeele ringi, koduõpet ning õppevahendi rentimist.
 5. Toetuse saamise aluseks on dokumendid: lapsevanema taotlus  ning huvikoolituse pakkuja tõend, mis esitatakse koos kas digitaalselt- või paberkandjal allkirjastatuna.
 6. Taotluste esitamise tähtaeg on 28.02.2021.a. Taotlus tuleb saata digitaalselt allkirjastatuna meiliaadressil [email protected] või postiaadressil Eesti Lasterikaste Perede Liit, Lossi 35-22, 71004, Viljandi.
 7. Taotluste hindamisel lähtub komisjon perioodist: 1. jaanuar – 31. mai 2021.a.
 8. Eraldatava huvikoolituse toetuse suurus sõltub saabunud taotluste koguarvust ning olemasolevate ressursside võimalustest.
 9. Vajaduse korral on komisjonil õigus küsida taotlejalt lisadokumente.
 10. Positiivse otsuse korral kantakse huvikoolituse toetus otse huvikoolitust pakkuva juriidilise isiku või asutuse arvelduskontole.
 11. Vastuvõetud otsustest teavitatakse lapsevanemaid e-kirja või posti teel hiljemalt 15. aprill 2021.a.