x

Avame laagrite taotlusvooru

Täida taolus SIIN

Laagrite nimekiri asub SIIN

Laagrid toovad laste ellu teadmisi ja oskusi, puhkust ja liikumisrõõmu, uusi sõpru. Noorsootöö seadusega on kehtestatud tingimused laagripidajatele, laagrikeskkonnale ja personalile. Eesti Lasterikaste Perede Liidu sooviks on omavahel kokku viia tunnustatud laagrikorraldajad ja lapsed, kes soovivad suvel osaleda mõnes huvitavas ja sisutihedas laagriprogrammis.

Käesoleva taotlusvooru raames toetame laste osalust noorte püsi-* ja projektlaagrites**, mis omavad tegevusluba ja osalevad koondprojektis „Noorte tervistav ja arendav puhkus“. Laagrite nimekirja ja kontaktidega on võimalik tutvuda Eesti Noorsootöö Keskuse kodulehel siin. Lapsevanemad peaksid enne toetuse taotlemist võtma ühendust laagriga, et veenduda laagrikohtade saadavust soovitud ajal.

Noorte- ja projektlaagrites osalemise toetuse maksmise tingimused

  1. Lasterikaste perede noorte- ja projektlaagrite toetust on võimalik taotleda perekonnal, kelle leibkonnas kasvab neli või enam alaealist last/noort, sh kuni 26-aastased (k.a.) noored, kes õpivad gümnaasiumi, kutsekooli või kõrgkooli päevases õppes.
  2. Toetust on võimalik taotleda leibkonda kuuluvale lapsele, kes on noorem kui 18-aastane.
  3. Püsi- või projektlaagrite tegevuslubade andmed peavad olema kantud Eesti Hariduse Infosüsteemi EHIS (ehis.ee).
  4. Toetuse saamise aluseks on lapsevanema taotlus, mis esitatakse digitaalselt allkirjastatuna meiliaadressile [email protected].
  5. Lapsevanem võib taotleda toetust iga lapse osalemiseks maksimaalselt ühes laagris.
  6. Taotluste esitamise tähtaeg on 19. juuni 2019.a.
  7. Eraldatava laagritoetuse suurus on maksimaalselt 15 eurot laagripäeva kohta. Lõplik eraldatud toetussumma sõltub saabunud taotluste koguarvust ning olemasolevate ressursside võimalustest.
  8. Positiivse otsuse korral kantakse laagritoetus otse laagritegevust pakkuva juriidilise isiku või asutuse arvelduskontole nende poolt esitatud arve alusel.
  9. Vastuvõetud otsustest teavitatakse lapsevanemaid e-kirja teel hiljemalt 26. juuni 2019.a.

* Noorte püsilaager on äriregistrisse, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse või usuliste ühenduste registrisse kantud isiku, riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikusse registrisse kantud asutuse või avalik-õigusliku juriidilise isiku laager, mida peetakse noortelaagri põhimääruse ning valdkonna eest vastutava ministri antud noorte laagri tegevusloa alusel ning mille ühe vahetuse pikkus on vähemalt kuus ööpäeva ja mis tegutseb aastas üle 60 päeva.

** Noorte projektlaager on äriregistrisse, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse või usuliste ühenduste registrisse kantud isiku, riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikkusse registrisse kantud asutuse või avalik-õigusliku juriidilise isiku laager, mida peetakse valla- või linnavalitsuse loal ning mille ühe vahetuse pikkus on vähemalt kuus ööpäeva ja mis tegutseb aastas kuni 60 päeva.

Taotluste hindamise komisjonil on õigus teha eriotsuseid kui see on põhjendatud.

Taotlusvooru lisainformatsioon: Auli Õnne-Vainaru, tel: 53449002.

Noorte- ja projektlaagris osalemist toetab Sotsiaalministeerium.

05.06.2019