Kodutoetus Kredex

Kodutoetus lasterikastele peredele

Sihtasutus KredEx annab teada, et alustab alates 18. aprillist lasterikaste perede kodutoetuse taotluste vastuvõttu. Taotluste esitamise tähtaeg on 16.05.2016.

Kodutoetuse taotlemine, menetlemine ja eraldamine toimub vastavalt ettevõtlusministri poolt kinnitatud juhendile.

Kellele sobib lasterikaste perede toetus?

Riiklik tagastamatu toetus eluasemetingimuste parandamiseks ja kaasajastamiseks on mõeldud lasterikastele peredele, kus kasvab vähemalt kolm kuni 19-aastast last.

Toetust saavad taotleda ka varasemalt toetust saanud pered, kellele on kodutoetust eraldatud mitte enam kui ühe korra. Korduva toetuse taotlemise hetkeks peab eelmine toetus olema kasutatud sihtotstarbeliselt, projekt tähtaegselt lõpetatud ja KredExile esitatud toetuse kasutamise lõpparuanne.

Lasterikaste perede kodutoetuse taotlemine

 • Esitage KredExile toetuse taotlus
 • KredEx menetleb taotlused
 • Kohalik omavalitsus annab hinnangu
 • KredEx teeb otsuse
 • Hindamiskomisjon vaatab taotlused läbi
 • KredEx teostab paikvaatluse
 • Otsused edastatakse taotlejale
 • KredEx maksab toetuse välja
 • Aruandlus

Toetuse rahastamistingimused ja piirmäär

Ühe projekti maksimaalseks toetussummaks on 8000 eurot. Taotlejale, kes on eelnevalt käesoleva meetme raames mitte enam kui ühe korra toetust saanud, võib eraldada korduvat toetust kuni 5000 eurot. Taotletavatele summadele lisandub tulumaks.

Taotlejale, kes on eelnevalt käesoleva meetme raames enam kui ühe korra toetust saanud, rohkem toetust ei eraldata.

Riik toetab taotleja elamistingimuste parandamisele suunatud projektide teostamist kuni 100% ulatuses projekti maksumusest, kuid mitte rohkem kui maksimaalne toetussumma.

 Vajalikud dokumendid

 • taotlus (pdf)
 • taotlus (word)
 • taotluse täitmise NÄIDIS
 • taotleja(te) isikut tõendava dokumendi koopia
 • ülalpeetavate puhul tõend, mis kinnitab ülalpeetava vastavust juhendi punktis 1.2.5 toodud nõuetele
 • puudega lapse puhul koopia arstliku ekspertiisi otsusest raske või sügava puude määramise kohta
 • koopia lapsendaja, kasuvanema või eestkostja määramise otsusest
 • taotleja kõigi täisealiste leibkonna liikmete 2015 aasta tuludeklaratsiooni koopia (pdf formaat), täisealiste leibkonna liikmete töötamisel välisriigis tuludeklaratsioonide koopiad kohase välisriigi maksuametist
 • juhul, kui tuludeklaratsioone ei ole esitatud ja/või tulu saadud, siis Maksu- ja Tolliameti tõend 2015 aastal saadud maksustatava tulu või selle puudumise kohta
 • Juhul, kui toetuse taotleja (üks või mõlemad vanemad) on tegutsenud füüsilisest isikust ettevõtjana (FIE-na), esitatakse KredExile tervikdeklaratsioon – A ja E vormid.

Laste sünnitunnistused, abielutunnistused või abielutõendeid ei ole vaja esitada ja esitatakse vaid juhul, kui KredEx neid Teie käest küsib.

Järgnevad dokumendid esitatakse vastavalt toetuse kasutamise sihtotstarbele:

Ehitise püstitamine, rekonstrueerimine, laiendamine, renoveerimine, tehnosüsteemide või – võrkude rajamine, muutmine, asendamine:

 • ehitustööde eelarve
 • ehitustööde eelarve täitmise NÄIDIS
 • hinnapakkumised vähemalt kahelt tööde teostajalt, kui projektis sisalduvate tööde teostamiseks kasutatakse teiste isikute teenuseid
 • hinnapakkumine vähemalt ühelt ehitusmaterjalide müüjalt, kui projektis sisalduvad tööd tehakse ise

Eluaseme soetamine:

 • soovitava elamispinna kirjeldus, kuhu märgitakse kinnisasja tüüp, asukoht, suurus, seisukord, sissekolimisvalmidus, remondivajadus ja selle hinnanguline maksumus, kirjeldusele lisatakse fotod või internetiaadress fotode leidmiseks internetist

Eluasemelaenu põhiosa tagasimakse taotlemine:

 • krediidiasutuse tõend eluasemelaenu kohta, milles on näidatud laenulepingu number, laenulepingu sõlmimise kuupäev, laenu saaja(d), laenu sihtotstarve, laenu summa, laenuobjekti aadress, laenu põhiosa jäägi summa, igakuise tagasimakse kuupäev ja võimalike laenuvõlgnevuste olemasolu.

Kuidas taotleda?

Taotlusvorm koos lisade ja lisadokumentidega esitatakse KredExile kas digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile toetused@kredex.ee või paberkandjal Eesti Posti kaudu tähitud kirjana, aadressil KredEx, Hobujaama 4, 10151 Tallinn. Ümbrikul peab olema taotleja täisnimi, aadress ja märge „Kodutoetus“. Taotluse postitamise kuupäev ei tohi olla varasem kui vooru avamise alguskuupäeva ega hilisem kui vooru lõpptähtpäev.

Dokumentide elektroonilisel edastamisel on viimane saatmise aeg taotlusvooru lõpptähtpäeval kell 23:59.

Kontakt

Lasterikaste perede toetust puudutavates küsimustes pöörduge palun meie spetsialistide poole.

Anu Holmberg

Toetuste haldur

anu.holmberg[at]kredex.ee

+372 667 4110

Kersti Saar

Toetuste haldur

kersti.saar[at]kredex.ee

+372 667 4109